Bổ sung gia phả

Tư liệu bổ sung gia phả họ Nguyễn Hành Quần

Hải Phòng ngày 28 tháng 8 năm 2010 

Kính gửi:  Các thành viên Họ Nguyễn làng Hành Quần

                                                             (Tang Trữ - Nam Trực – Nam Định)                                                      

      Sau khi biên soạn quyển Gia phả dòng họ Nguyễn làng Hành Quần (tháng 12 năm 2009), tôi (Nguyễn Xuân Chúc) có tìm thêm được một số tư liệu quan trọng làm sáng tỏ lịch sử dòng họ nhà ta. Xin gửi đến các thành viên để bổ sung vào gia phả dòng họ:

1-     Năm 2009 đã tìm được một bản sắc phong của vua Khải Định – Triều Nguyễn, ban cho Cao cao tổ dòng họ ta là cụ Nguyễn Hữu Pháp là Tôn thần xã Tang Trữ. Bản gốc hiện đang lưu giữ ở Từ đường của dòng họ.

Bản dịch như sau:

 Sắc cho xã Tang Trữ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thờ cúng vị thần là Tướng công họ Nguyễn tước Lan Đình Nam, là Tiến sĩ Triều Lê được ban là Thân Lộc Đại Phu Quang Hiển Thiếu Khanh, Thần đã nhiều lần linh ứng. Nay Trẫm thừa mệnh lớn, nghĩ đến công lao của Thần, trừ phong cho Thần  “ DỰC BẢO TRUNG HƯNG LINH PHỦ TÔN THẦN”, chuẩn cho dân xã phải phụng thờ Thần, ngõ hầu Thần hãy che chở và bảo vệ dân lành của ta.

 

                                                                                                Kính thay

                                                                 Năm Khải Định thứ 2 – (1917), tháng 3, ngày 18

 

Chú ý :

Trong quyển Gia phả tháng 12/2009, vì dựa vào tài liệu cũ để lại đã phai mờ nhiều nên có sai sót. Nay căn cứ vào bản sắc phong này, đề nghị sửa lại như sau:

- Trang 15, hàng thứ 6 từ trên xuống có ghi là:

Thượng Tiến Quang Tiến Thân Lộc Đại Phu Quang Lộc Điện Thiếu Khanh ban Lĩnh Nam kiêm Hậu Thừa.

Nay sửa lại là:

Thân Lộc Đại Phu Quang Hiển Điện Thiếu Khanh tước Lan Đình Nam.

 

2-     Quyển sách “Những ông Nghè ông Cống Triều Nguyễn”, tác giả Bùi Hạnh Cẩn, Nhà xuất bản Thuận Hóa , in năm 1993, thống kê 5.276 người đã đỗ Cử nhân Tiến sĩ tại các khoa thi Hội và thi Đình triều đại nhà Nguyễn từ đời Gia Long đến đời Khải Định, tìm thấy 8 vị Nguyễn Hành Quần – Tang Trữ đỗ Cử nhân như sau:

. Một là: Trang 499 – mã số 2241

Nguyễn Đạo Quán – Xã Tang Trữ đỗ Cử nhân thi Hương khoa Kỷ Mão,Tự Đức 32 (1879) trường thi Nam Định.

. Hai là: Trang 540 – mã số 2464:

Nguyễn Hải Thoại – xã Tang Trữ đỗ Cử nhân thi Hương khoa Kỷ Dậu, Duy Tân thứ 3 (1909) trường thi Hà Nam . Đỗ Cử nhân 23 tuổi.

. Ba là: Trang 594 – mã số 2757 :

Nguyễn Kim Tương, sau đổi là Nguyễn Ngọc Chấn – xã Tang Trữ  huyện Nam Chấn thi Hương khoa Mậu Ngọ , Tự Đức 11 (1858) tại  trường Nam Định, làm Án sát ở Bắc Ninh, nhân có biến xin về nghỉ.

. Bốn là: Trang 604 – mã số 2814 :

Nguyễn Mạnh Khanh – Xã Tang Trữ huyện Nam Chân đỗ Cử nhân thi Hương khoa Qúi Mão, Thành Thái 15 (1903) tại trường Hà Nam , đỗ Cử nhân năm 36 tuổi.

. Năm là: Trang 625 – mã  số 2933

Nguyễn  Quang Bích đỗ Cử nhân , bị bệnh chết năm 1890

. Sáu là: Trang 628 – mã số 2945

Nguyễn Quang Mậu – xã Tang Trữ huyện Nam Chân thi Hương khoa Tân Mão, Thành Thái 3 (1891), trường thi Hà Nam, đỗ Cử nhân .

. Bảy là: Trang 645 – mã số 3039

Nguyễn Tất Thưởng – xã Tang Trữ huyện Nam Chân đỗ Cử nhân thi Hương khoa Giáp thân, Kiến Phúc Thứ 1 (1884) trường thi Hà Nội – Nam Định.

. Tám là: Trang 731 – mã số 3512

Nguyễn Văn Tiến – xã Tang Trữ huyện Nam Chân đỗ Cử nhân thi Hương khoa Giáp Thân Kiến Phúc thứ 1 (1884) trương thi Hà Nội – Nam Định.

Những tư liệu trong sách nêu trên là chính xác. Đối chiếu những tư liệu này với Gia phả họ Nguyễn (2009) ta thấy:

Trong Gia phả có 9 người đỗ Cử nhân là:

1-     Cụ Kim Tương đời thứ 7, chi đệ nhất (tr. 29)

2-     Cụ Tất Thưởng đời thứ 6 chi đệ tam (tr.71)

3-     Cụ Văn Thành đời thứ 5 chi đệ tam (tr.71)

4-     Cụ Văn Nhất đời thứ 8 chi đệ tam (tr.76)

5-     Cụ Văn Tiến đời thứ 9 chi đệ tam (tr.76)

6-     Cụ Mạnh Khanh đời thứ 10 chi đệ tam (tr.76)

7-     Cụ Hải Thoại đời thứ 10 chi đệ tam (tr.77)

8-     Cụ Công Cẩm đời thứ 5 chi đệ tứ (tr.99)

9-     Cụ Văn Vận đời thứ 7 chi đệ tứ (tr.100)

 

Như vậy, sách nêu trên xác định chính xác 5 người là : Kim Trương, Tất Thưởng, Văn Tiến, Mạnh Khanh và Hải Thoại, còn 4 người chưa xác định. Trong 4 người đó có Cụ Công Cẩm ở Triều Lê nên sách không ghi.

Ngoài ra trong sách còn ghi 3 người nữa là các Cụ : Đạo Quán, Quang Bích, Quang Mậu, chính xác là họ Nguyễn Tang Trữ, nhưng chưa xác định thuộc đời nào? Chi nào? Đây là việc tồn tại mong được mọi người tham gia làm sáng tỏ.

 

Mọi ý kiến tham gia đóng góp xin liên hệ theo địa chỉ e-mail hoặc bưu điện của tôi.

Kính chúc mọi người mạnh khỏe.

                                                                                             Xin kính chào

                                                                                  NGUYỄN XUÂN CHÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments