Gia phả‎ > ‎

Những con cháu dòng họ Nguyễn làng Hành Quần được vinh phong danh hiệu Liệt sỹ

Trong công cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ Quốc, đã có 19 con cháu dòng họ Nguyễn Hành Quần được vinh phong danh hiệu liệt sỹ, gồm:

Chi đệ Nhất có ba người:

1. Nguyễn Kim Kính- đời thứ 10

2. Nguyễn Văn Sỹ- đời thứ 11

3. Nguyễn Văn Hùng (Văn Tá)- đời thứ 11

(Ô Hùng và ô Sỹ là hai anh em ruột, con ông Nguyễn Văn Bảo).

 

Chi đệ Tam có 12 người, gồm:

4. Nguyễn Văn Đông - đời thứ 8

5. Nguyễn Văn Cương - đời thứ 9

6. Nguyễn Văn Hải - đời thứ 9

7. Nguyễn Văn Thoại - đời thứ 10

8. Nguyễn Văn Thiệp - đời thứ 10

9. Nguyễn Văn Nghinh - đời thứ 10

10. Nguyễn Văn Hạc - đời thứ 10

11. Nguyễn Văn Thương- đời thứ 11

12. Nguyễn Văn Thuần - đời thứ 11

13. Nguyễn Văn Hưng - đời thứ 11

14. Nguyễn Văn Đỗ - đời thứ 11

15. Nguyễn Văn Vy - đời thứ 11


Chi đệ Tứ có 4 người, gồm:

         16. Nguyễn Văn Ty - đời thứ 10

17. Nguyễn Văn Ân - đời thứ 10

18. Nguyễn Văn Nông (Văn Tá)- đời thứ 10

19. Nguyễn Văn Nhai - đời thứ 10

Comments