Liên hệ

Để đăng tin liên quan đến các sự kiện của gia đình, xin gửi tin và ảnh tới webmaster@nguyenxuan.org.

 

Mẫu thông tin cần đăng:

Họ và tên người đăng tin: <Họ tên>

Ngày sự kiện diễn ra: <Ngày/Tháng/Năm>
Nội dung tin: <Chi tiết nội dung tin, tối đa nửa trang A4>
Ảnh kèm theo: <Đính kèm Email> (Cố gắng các tin đều có ảnh kèm theo)
 
Thông tin sẽ được đăng trong vòng 24 giờ.
 
Xin cám ơn,
 
Quản trị Web

 
Comments